วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชำผักแพว ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างเหมาบุคคลธรรมดา จำนวน 1 คน เพื่อทำหน้าที่จัดเก็บขยะภายในตำบลชำผักแพว จำนวน 10 หมู่บ้าน ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 6 เดือน ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกกรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.ซอยบ้านนางวันเพ็ญ รุ่งเรือง หมู่ที่ 7 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายบ้านนางหวน แสงแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ ศพด.โรงเรียนวัดชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-4980 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดทำหน้ากากนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อทรายอะเบท ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายชนิดซอง ตามโครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง