วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันไฮดรอลิค 18 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุและผู้พิการขอยื่นคำร้องขอลงทะเบียน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในตำบลชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคล (คนขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคล (ขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ ราย นางสมศรี เผื่อนพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ คือ หมึกพิมพ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง